Obchodní podmínky

Ing. Regina Špírková

bajregi.cz

Sídlo: náměstí Dr. Václava Holého 1054/13, 180 00, Praha 8 - Libeň

IČO: 08472751

 

I. Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje textilních výrobků a souvisejícího zboží mezi Ing. Regina Špírková (dále jen „Prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „Kupující“).
 2. Prodávající, Ing. Regina Špírková, se sídlem náměstí Dr. Václava Holého 1054/13, 180 00, Praha 8 - Libeň , IČO: 08472751, která je registrovaným podnikatelským subjektem zabývající se prodejem textilních výrobků a souvisejícího zboží. Kontaktní údaje na Prodávajícího jsou: e-mail: regispirkova@gmail.com, číslo: 605 578 419.
 3. Kupujícím se rozumí každý, kdo uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná za účelem koupě zboží nabízeného Prodávajícím.
 4. Při zahájení právního jednání předává Kupující Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
 5. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník), a u nepodnikajících fyzických osob na straně kupujících též zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, jakož i právními předpisy souvisejícími.
 6. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací

 1. Uzavřením smlouvy Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly Prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
 2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě; s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

III. Objednávání

 1. Prodávající nedisponuje tzv. kamenným obchodem, kde si může Kupující zboží osobně prohlédnout a vyzvednout. Pro účel nabídky zboží slouží internetový obchod, který je provozován na webové adrese bajregi.cz, tudíž je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 2. Kupující od Prodávajícího kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Kupní cena je vždy uvedena u konkrétního zboží v internetovém obchodě.
 3. Náklady na dopravu a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží, pokud u zboží není uvedeno, že doprava a balné je zdarma.

IV. Uzavření smlouvy

 1. K uzavření kupní smlouvy dochází na základě akceptace objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu. Objednávku lze učinit i telefonicky.
 2. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky a nevyvolá právní účinky, a to i v případě, když dodatek nebo odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
 3. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky. V případě přebírání nevyžádaného plnění je Kupující povinen o existenci tohoto plnění Prodávajícího informovat.
 4. Po dokončení objednávky bude Kupujícímu elektronickou cestou zasláno potvrzení objednávky (uzavření kupní smlouvy).
 5. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může Kupující opravit pouze do odeslání objednávky. Po odeslání objednávky Prodávajícímu může Kupující Prodávajícího o těchto chybách informovat prostřednictvím jeho kontaktních údajů. Pro Prodávajícího jsou tyto změny právně závazné pouze v případě, že Kupujícímu písemně potvrdí, že je s nimi srozuměn.

V. Odstoupení od smlouvy

 1. Lhůta pro odstoupení od smlouvy u nepodnikajících fyzických osob na straně kupujícího činí 14 dní od doručení zboží.
 2. Naplní-li Kupující všechny náležitosti pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy uzavřené distančním způsobem a rozhodne-li se pro odstoupení ve shora uvedené lhůtě, je nutno splnit následující podmínky:
 • Odeslat textaci odstoupení od smlouvy (nejlépe e-mailem na adresu regispirkova@gmail.com s textem: „Já …………. (jméno Kupujícího) jsem dne DD.MM.RRRR uzavřel s vámi smlouvu č. (číslo objednávky/faktury). Tímto jednostranně odstupuji od výše uvedené smlouvy, požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: …………………/……… a prohlašuji, že splňuji všechny zákonné požadavky pro toto odstoupení od smlouvy dle příslušných právních předpisů“.
 • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu Prodávajícího musí být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má Prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
 • Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na zboží upravené dle přání Kupujícího a jiné zboží, které nelze vrátit do původního stavu před koupí.

VI. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady.
 2. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník), a u nepodnikajících fyzických osob na straně kupujících též zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, jakož i právními předpisy souvisejícími. Vzhledem k povaze zboží Prodávající vadné zboží zejména mění za nové bez vady, případně poskytuje slevu z ceny zboží, při odstoupení od smlouvy vrací uhrazenou kupní cenu.
 3. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co se vada na zboží vyskytla, pozbývá své právo z podstatného porušení smlouvy a nadále může již uplatňovat jen práva, která vyplývají z vady, jež je nepodstatným porušením smlouvy.
 4. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího nejlépe prostřednictvím elektronické komunikace na adrese regispirkova@gmail.com, tím však nejsou dotčeny jiné možnosti způsobu reklamace dané zákonem.

VII. Reklamace zboží

 1. V případě reklamace může Kupující informovat Prodávajícího jednou z následujících možností:
  • na e-mailovou adresu regispirkova@gmail.com,
  • telefonicky na čísle 605 578 419.
 2. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 3. Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad. Převzetím zboží zákazník stvrzuje svůj souhlas s obchodními podmínkami. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

VIII. Informace o zboží

 1. V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny nabízeného zboží včetně DPH. V ceně zboží není zahrnuto poštovné a balné, pokud u konkrétního zboží není uvedeno jinak.

IX. Platební podmínky

 1. Objednané zboží je možné zaplatit:
  • platbou při doručení zboží,
  • platbou pomocí převodu na účet Prodávajícího při dokončení objednávky.
 2. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

X. Dodací podmínky

 1. Zasílání dopravní službou: Objednané zboží bude odesláno zvolenou dopravní službou. Cena dopravy se řídí dle cen uvedených v internetovém obchodě u konkrétního zboží.
 2. Zboží je možné převzít i osobně v Praze 3, ulice Nitranská 11 po dohodě s Prodávajícím.
 3. Kupující je povinen při dodání zboží převzít s výjimkou uvedenou v čl. X. odst. 5 těchto obchodních podmínek. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 4. Pokud je z důvodu na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, jakož i náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Při přebírání zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a případné závady oznámit dopravci. Zboží se zjevně poškozeným obalem není Kupující povinen od dopravce převzít.
 6. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.
 7. Další práva a povinnosti při dopravě zboží mohou být upraveny v příslušných dodacích podmínkách dopravce.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím s platností od 2. 11. 2022
 2. Aktuální obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.